Nuutste Nuus

 

Kwartaal 4:

 

OB50 - Montienuus (16 Nov)

 

OB48 - Montienuus (9 Nov)

 

OB47 - Montienuus (2 Nov)

 

OB45 - Montienuus (26 Okt)

 

OB44 - Montienuus (19 Okt)

 


 

Klerewinkel:

 

Nuwe Klere Bestelvorm

 


 

Volg ons nuutste gebeure:

 

 


 

Ondersteun ons skool:

 

 

 

Algemene interne reëlings

 

Omsendbriewe

Ten einde seker te maak dat alle omsendbriewe die ouerhuis bereik, moet die ouer die gedeelte in die Montie-huiswerkboek wat voorsiening maak vir die teken van omsendbriewe, getrou voltooi. Dit word die daaropvolgende skooldag deur die leerder aan die klasonderwyser getoon. Alle leerders se huiswerkboeke word gekontroleer; nie net oudstes nie.

 

Skriftelike versoeke

'n Onderwyser kan hom nie verlaat op kinders se boodskappe nie. Dit word by leerders aanbeveel om liewer vir hul ouers te vra om 'n briefie te stuur as hulle 'n versoek wil rig. Die Montie-huiswerkboek kan hiervoor gebruik word. Onderwysers erken ontvangs deur te parafeer in die huiswerkboek.

 

Huiswerk en huiswerkboeke

Elke leerder ontvang 'n Montie-huiswerkboek waarin daaglikse huiswerk afgeskryf moet word. Ouers is behulpsaam met die kontrole van huiswerk, deur toe te sien dat die werk wel afgehandel word en daarby te teken. Ook huiswerk wat in die klas afgehandel is, word afgeskryf. Tydens afwesigheid is elke leerder self verantwoordelik vir die inhaal van agterstallige werk.

 

Afwesigheid

Wanneer 'n leerder afwesig is, moet daar voor 09:00 die betrokke dag geskakel word na die skool, of as hulle na die skool terugkeer, moet daar 'n briefie van die ouer/voog aan die klasonderwyser/es besorg word, waarin kortliks die rede vir afwesigheid verstrek word. Dit is die leerder se plig om agterstallige werk in te haal. Indien langer as 3 dae afwesig, moet 'n doktersbrief getoon word.

 

Skool en gedragreëls

 • Leerders moet die skool tydens die vasgestelde skoolure stiptelik bywoon. 'n Leerder mag nie gedurende skoolure sonder die skoolhoof se verlof uit die klas afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie. In 'n geval van afwesigheid moet die ouers 'n rede aan die skoolhoof, asook die klasonderwyser/es, verstrek.
 • Terwyl 'n leerder onder die skool se toesig is, mag hy/sy nie 'n medeleerder se liggaamlike welsyn benadeel of in gevaar stel nie. Hy mag dus nie speelgoed, wapens of stowwe wat liggaamlike beserings kan veroorsaak, in sy besit hê nie.
 • Geen skooleiendom of enigiets by die skool wat die eiendom van iemand anders is, mag beskadig, ontsier of besoedel word nie.
 • Geen persoon mag op die skoolterrein met 'n fiets of enigiets anders wat hulself of ander leerders kan beseer, ry nie.
 • Geen leerder mag enigiets wat aan die skool of aan enige ander leerder of personeellid behoort, in besit neem nie.
 • Oneerlikheid, leuentaal, onwelvoeglikheid of enige ander wangedrag is verbode.
 • Geen leerder mag op die skoolterrein rook of sigarette in sy/haar besit hê nie.
 • Geen leerder mag, terwyl hy/sy onder die skool se toesig is, in besit wees van dwelmmiddels, alkoholiese drank, aanstootlike leesstof of materiaal nie.
 • Geen leerder mag buite skoolure enige deel van die skoolgebou betree sonder die nodige toesig nie.

 

Deelname aan skoolprogram

 • 'n Leerder moet deelneem aan die opvoedingsprogramme soos deur die Onderwysdepartement voorgeskryf, tensy vrystelling deur die Departement verleen is of tensy hy/sy medies ongeskik verklaar is deur 'n geneesheer.
 • Wanneer 'n leerder of afrigter hom vrywillig by 'n buitemuurse skoolbedrywigheid aangesluit het, moet hy/sy dit stiptelik nakom, tensy deur die skoolhoof daarvan vrygestel word of deur 'n geneesheer medies ongeskik verklaar is om daaraan deel te neem.
 • Wanneer 'n leerder tot 'n span verkies is, mag hy/sy nie sonder 'n grondige verskoning van die wedstryd/oefening wegbly nie. Sulke verskonings word geskrewe deur die ouers aan die afrigter verskaf. Skoolsport kry voorrang bo buite-sport (saak op meriete oorweeg).

 

Orde-reels

  • Leerders moet betyds opdaag vir skool. Indien 'n leerder laat opdaag, moet hy/sy by die kantoor aanmeld.
  • Geen leerder mag die skoolterrein verlaat tydens skoolure sonder die toestemming van die skoolhoof nie. Ouers kry leerders in so 'n geval in die voorportaal, waar leerders by die sekretaresse moet uitteken.
  • Geen leerder mag uit die kantoor huis toe skakel sonder die toestemming van die skoolhoof nie. ('n Publieke telefoon is wel beskikbaar vir gebruik na skool)
  • Leerders moet verkieslik geen selfone by die skool hê nie. Indien 'n selfoon om watter rede ook al in die leerder se besit moet wees, moet dit afgeskakel en gebêre wees. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir die verlies van selfone nie. Die kantoor sal ouers skakel in 'n noodgeval.
  • Leerders moet liefs nie waardevolle artikels skool toe bring nie, veral nie groot bedrae geld nie. Indien geld skool toe gebring word, moet dit dadelik inbetaal word, sodra die klok vir die aanvang van die skooldag lui.
  • Geen leerder mag voor of na skool, of tydens pouses, in die skoolgebou wees sonder toestemming of toesig nie. Geen leerder mag pouses in klas agterbly sonder toesig nie.
  • Die skoolgebou en veral die kleedkamers en toilette moet netjies gehou word. Papiere, skille en rommel moet in vullisdromme gegooi word.
  • Leerders se klere moet gemerk wees sodat verlore kledingstukke teruggegee kan word. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir goedere wat nie gevind kan word nie.
  • Leerders se tasse moet blou, groen of swart van kleur wees. Tasse moet 'n handvatsel hê. Tasse se basis en afskortings moet sterk wees om die boeke te beskerm. In die skoolgebou mag geen tasse op die rug gedra word nie. Geen rugsakke sonder kartonversterking word toegelaat nie. Geen tasse op wiele mag binne die geboue gesleep word nie.
  • Tasse (somer en winter): Tydens oefening word dit saamgeneem na die plek waar hulle oefen. Tydens wedstryde (tuis) moet spanne aantree soos vir saal en tasse in rye bêre, of onder die afdak voor die bus en waentjie. Tydens wedstryde (weg) kom tasse in die busstoor of iemand moet die tasse kom haal.
  • Fietse moet met 'n fietsslot aan die fietsrakke vasgesluit wees. Geen leerder word toegelaat om by die fietse of motors op die skoolterrein te speel, of daaraan te peuter nie.
  • Leerders wat Langstraat moet kruis, moet die verkeersoorgang daarvoor gebruik. Dit geld ook vir leerders met fietse.
  • Luidrugtigheid en geselsery in die gange, skoolsaal en klaskamers is verbode.
  • Leerders in rye hou links, bly in enkelgelid, stap agtermekaar; rye kruis nooit nie.
  • Sodra die klok vir die begin van die skooldag en na pouse lui, moet alle leerders dadelik aantree in hul rye, sonder om aan mekaar te stamp of verder te gesels. Personeel sal moontlike aankondiginge doen, waarna die leerders ordelik en in rye na hul klaskamers verdaag.
  • Tydens reëndae bly die leerders pouses in die gange en dan word daar nie rondgehardloop en gespeel nie. GEEN LEERDERS IN KLASSE NIE.
  • Leerders mag nie die speelarea wat aan hulle toegesê is, verlaat nie, behalwe snoepie toe of tydens markdae na die vierkant. Gr. 1-3 verdaag op markdae 5 minute voor die pouseklok lui.
  • Speletjies tydens pouses wat ander leerders kan beseer (bv. rugby, open the gate) moet vermy word. Geen hardebalspele word tydens pouses naby voertuie en/of ruite toegelaat nie. Skade sal vir die ouer se rekening wees.

 

 

RSS

CopyWrite

© 2016 Laerskool Montagu All Rights Reserved